Đại học Canada – Trường nào, ngành gì giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất để đi làm

Học hành, Video, Việc làm

Which Canadian universities best prepare students for employment?

Dựa trên khảo sát của tạp chí Maclean’s, với 17.000 sinh viên từ gần như mọi trường đại học ở Canada (Based on Maclean’s survey with 17,000 students at almost every university campus across Canada.)

Scroll down for the English version of the video.

English version of the video

 

One thought on “Đại học Canada – Trường nào, ngành gì giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất để đi làm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.