Với quy định mới, từ 1/1/2018 sẽ khó được duyệt vay mortgage hơn

“Thay đổi quy định mortgage chấn động nhất từ trước tới nay.” Có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.