Loblaw sẽ sáp nhập 2 chương trình điểm thưởng Shoppers Optimum và PC Plus

Từ ngày 1/2/2018, PC Plus và Shoppers Optimum sẽ được gom chung thành chương trình điểm thưởng mới gọi là PC Optimum.