Vì sao di dân quan trọng với Canada – Why immigration is important to Canada?

Vào năm 2035, gần 100% mức tăng dân số ròng của Canada là nhờ vào di dân. Almost 100% of Canada’s net population growth will be through immigration by 2035.