Người Canada dùng cần sa, làm việc, đầu tư trong ngành cần sa có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn

Người Canada dùng cần sa, làm việc, đầu tư trong ngành cần sa có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn