Định cư Canada theo chương trình Express Entry

Di trú & định cư, Video

Video giới thiệu của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC).
Phụ đề tiếng Việt của CanadaInfo.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.