Người giàu càng giàu hơn: nhóm 1% giàu nhất Canada có thu nhập tăng nhanh nhất, mức đóng thuế giảm trong năm 2017

Liên bang, Tài chính cá nhân, Thuế

Thu nhập của tầng lớp 1% giàu nhất Canada tăng nhanh hơn tất cả các nhóm khác trong năm 2017 — và nhìn chung mức thuế họ đóng giảm xuống, theo một nghiên cứu mới. 

Báo cáo nghiên cứu của cơ quan Thống kê Canada cho biết trong năm 2017 tổng thu nhập trung bình của tất cả những người nộp hồ sơ khai thuế tăng 2.5% lên tới $48,400 so với năm trước. Thu nhập trung bình của những người nộp hồ sơ khai thuế thuộc nhóm 50% nghèo nhất tăng 2.4% lên tới $17,200.

Nhưng những người trong nhóm 1% giàu nhất có thu nhập trung bình trong năm 2017 tăng 8.5% lên tới $477,700.

Và tỷ lệ tăng thu nhập cao nhất thậm chí là ở những người còn giàu hơn nữa. 
Những người nộp hồ sơ khai thuế trong nhóm 0.1% giàu nhất, với thu nhập ít nhất $740,300 trong năm 2017, có thu nhập tăng 17.2% so với năm 2016. Những người trong nhóm 0.01% giàu nhất với thu nhập ít nhất 2.7 triệu đô-la, có thu nhập tăng 27.2% — mức tăng hàng năm cao thứ tư trong 35 năm qua.

Năm 2016, chính phủ Đảng Tự do tăng thuế suất áp dụng cho thu nhập trong nhóm thuế cao nhất. Nhưng theo báo cáo của Thống kê Canada, ngay cả với thuế suất cao hơn này, mức thuế đóng của những người có thu nhập cao nhất giảm vì các mức giảm thuế ở cấp tỉnh bang, nhất là ở Quebec.

Theo báo cáo, ở cấp liên bang, những người trong nhóm 1% giàu nhất đóng thuế cao hơn từ khi chính phủ có thêm nhóm thuế thứ năm vào năm 2016, khiến thuế suất hiệu dụng (thực đóng) của những người có thu nhập cao nhất tăng nhẹ từ 18.4% lên tới 18.8%.

Tuy nhiên, thuế suất hiệu dụng tổng quát cho những người trong nhóm 1% giàu nhất giảm xuống tới 30.9% trong năm 2017, từ mức 31.3% một năm trước.

Để so sánh, thuế suất hiệu dụng của tất cả mọi cá nhân đóng thuế là 11.4% trong năm 2017, trong khi các hộ gia đình có thuế suất hiệu dụng 12.2%.Nguồn: The Canadian Press, 680 News, 25/9/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.