Những đại học Canada có tỷ lệ tốt nghiệp cao (thấp) nhất – Canadian universities with the highest (lowest) graduation rates

Di trú & định cư, Học hành

Tại Đại học Queen’s, gần 90% sinh viên tốt nghiệp. Nhưng có những trường có tỷ lệ tốt nghiệp chưa tới một nửa. Tìm hiểu về trường của bạn trong danh sách 49 trường đại học Canada trong video dưới đây. (English below)

Tỷ lệ tốt nghiệp theo dõi những sinh viên cấp đại học để xác định xem họ có nhận được bằng trong vòng 7 năm. Dưới đây là tỷ lệ sinh viên toàn thời gian vào năm thứ nhất học kỳ Thu 2007, tốt nghiệp trước năm 2014.

The graduation rate tracks undergraduate students to determine if they received a degree within seven years. Below are the percentage of full-time, first-year students in fall 2007 who graduated by 2014.

 

Nguồn/Source: Maclean’s, 8/1/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.