Liên bang muốn người Canada biết nhiều hơn về phúc lợi thuế dành cho người lao động nghèo

Liên bang, Thuế

Một phúc lợi thuế dành cho người lao động nghèo sẽ được tăng trong ngân sách liên bang công bố tuần tới, nhưng chính phủ liên bang cũng đang cố gắng để bảo đảm rằng có thêm nhiều người thực sự biết rằng có loại phúc lợi này.

Thuế vụ Canada (CRA) sắp triển khai một chương trình quốc gia để giúp công chúng nhận thức nhiều hơn về Phúc lợi Thuế Thu nhập Lao động (Working Income Tax Benefit) nhằm tăng tỷ lệ hưởng phúc lợi này cao hơn tỷ lệ truyền thống khoảng 85%.

Một nghiên cứu nội bộ của chính phủ kết luận rằng tỷ lệ đó thường là do những người có thuê/nhờ người khác khai thuế hoặc những người dùng phần mềm khai thuế được nhắc khai để hưởng phúc lợi này, còn những người khai thuế trên giấy phải tự biết nên làm gì.

Vì vậy đối với năm thuế 2017, CRA sắp khởi xướng phiên bản toàn quốc của một chương trình mà CRA đã thực hiện ở New Brunswick để cố gắng thay đổi số người hưởng phúc lợi này.

Chương trình này đã lồng một tờ thông tin nêu rõ phúc lợi này vào các bộ hồ sơ khai thuế trên giấy, và chính phủ cho biết nhờ đó số người xin hưởng phúc lợi này đã tăng 35%.

Giúp người dân nhận thức nhiều hơn và tăng tỷ lệ hưởng phúc lợi này là một trong nhiều thay đổi về chương trình này mà giới quan sát hy vọng sẽ thấy khi chính phủ Đảng Tự do đưa ra kế hoạch tăng 500 triệu đô-la cho chương trình này trong ngân sách liên bang công bố tuần tới.

Nguồn: Toronto Star 22/2/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Tin liên quan:

Người nghèo Canada được khuyến khích khai thuế để có thêm thu nhập

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.