Số vụ giết người ở GTA từ đầu năm 2018 tới nay đã nhiều hơn cả năm 2017

Số vụ giết người ở GTA từ đầu năm 2018 tới nay đã nhiều hơn cả năm 2017