Toronto thắng kiện về luật Ontario giảm gần một nửa số nghị viên hội đồng thành phố

Một thẩm phán Ontario đã ngăn chặn kế hoạch của thủ hiến Doug Ford giảm gần một nửa số nghị viên của hội đồng thành phố Toronto.