Văn phòng thủ tướng gây áp lực buộc Tổng chưởng lý chỉ đạo ngừng truy tố SNC-Lavalin: The Globe and Mail

Xì căng đan có thể tác hại cho thủ tướng Justin Trudeau và Đảng Tự do trong năm bầu cử: Văn phòng thủ tướng gây áp lực buộc Tổng chưởng lý chỉ đạo ngừng truy tố tập đoàn công chánh SNC-Lavalin tội gian lận và tham nhũng