N.L.

Các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương áp dụng chương trình của Nova Scotia để khuyến khích sinh viên ngoại quốc ở lại sau khi tốt nghiệp

Chương trình “Study and Stay” sẽ được áp dụng trên toàn vùng. “Atlantic Canada chưa bao gặp khó khăn về việc thu hút di dân có kỹ năng – khó khăn là ở chỗ giữ chân họ, họ tới đây và không ở lại.”